This page is only available in Swedish

TSFS14 Elkraftteknik, 6hp

Kursen avser att ge allmänna kunskaper om elkraftteknik samt konstruktion och användning av förekommande elkraftteknisk utrustning. Vidare ska kursen ge förståelse hur den pågående transformeringen av elanvändning och produktion påverkar elkraftsystemet. Exempel på delar som ingår i kursen:

Preliminär föreläsningsserie:

Föreläsning Föreläsningens innehåll
Fö 1
Kursintro, Översikt Sveriges Elsystem
Kursintro och formalia. Översikt av sveriges elförsörjning och uppdelning på energislag. Svårigheter matchning konsumtion/produktion. Starkt nät, reglerkraft, introduktion till stabilitetsproblem.
Fö 2
Trefassystemet
Repetition växelströmslära, trefas växelspänning, huvud- och fas-spänning, Rep. visardiagram och Komplex representation, Y- och D-koppling. Ekvivalens mellan Y- och D-koppling. Symmetrisk och asymmetrisk belastning.
Fö 3
Trefas effektberäkningar
Aktiv, reaktiv och skenbar effekt. Effektfaktor.
Fö 4
Transformatorn, Grunder och enfastransformator
Ideal transformator. Primär- och sekundär-sida, omsättning, spänningsfall, belastningsgrad, förluster och verkningsgrad. Ekvivalent kretsschema och modellering.
Fö 5
Trefas-transformatorn, personsäkerhet, brand
Skydd mot farlig spänning, Nolledare och Jordledare, Jordfelsbrytare. Skadeverkningar på människokroppen.
Fö 6
Asynkronmaskinen introduktion
Uppbyggnad och arbetssätt. Förluster och verkningsgrad.
Fö 7
Asynkronmaskinen, driftsekvationer och starttid
Asynkronmotorns momentkurva. Reglering av varvtal. Beräkning av starttid.
Fö 8
Synkronmaskinen
Uppbyggnad och arbetssätt, funktionsprincip. Infasning och uppstart, moment och varvtalsstyrning. Förluster och verkningsgrad. Ekvivalent kretsschema. Över- och under-magnetisering. Borstlös DC-motor.
Fö 9
Kraftöverföring
Egenskaper hos ledare, ledningslängdens inverkan på egenskaper, spänningsfall. Både växelströmsöverföring och HVDC.
Fö 10
Elnätsmodellering
Grunderna i simulering av spänningsnivåer och strömmar i elnät.
Fö 11
Kraftkällor
Uppdelning av energislag. Funktionsprincip Sol, Vind, Vatten, Kol- och kärnkraft. Funktionsprincip Turbiner, Solceller, Styrningprinciper. Tidskonstanter. Maximum-power-styrning.

Laborationer

Kursen innehåller tre laborationer varav två är i elkraftlabbet där kursdeltagarna får praktisk erfarenhet av trefastransformatorn och elmaskiner. Den tredje laborationen är en datorlaboration där studenterna gör simuleringar över spänningsvariationer när elbilsladdning och solproduktion inklideras i ett elnät med insamlade data.

Kontakt

Kursansvarig: Christofer Sundström, (christofer.sundstrom@liu.se eller telefon 281315)